Lưu trữ thẻ: ấm thân

Uống thuốc ARV đúng giờ cho phép trễ 1 tiếng.

Mọi người hay thắc mắc uống thuốc ARV trễ 1 hoặc 2 thậm chí 3 [...]