Lưu trữ thẻ: amphotericin B

Bệnh Histoplasmosis ở người nhiễm HIV

Bệnh Histoplasmosis ở người nhiễm HIV là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán bệnh [...]

Điều trị bệnh do nấm Talaromyces marneffei ở người HIV

Bệnh do nấm Talaromyces marneffei (tên cũ là Penicillium marneffei) là gì? Điều trị bệnh [...]

Điều trị bệnh do nấm Cryptococcus ở người HIV

Người nhiễm HIV giai đoạn cuối có thể nguy hiểm tình mạng vì bệnh do [...]

Điều trị bệnh nấm da Sporotrichosis ở người HIV

Bệnh nấm da Sporotrichosis là gì? Điều trị bệnh nấm da Sporotrichosis ở người HIV [...]