Lưu trữ thẻ: đánh chặn

Tại sao phải uống PEP trong 72 giờ?

Tại sao phải uống PEP trong 72 giờ, muộn hơn được không? Uống PEP có [...]