Lưu trữ thẻ: diệt luôn tất cả

Tại sao phải uống PEP trong 28 ngày?

Tại sao phải uống PEP trong 28 ngày mà không là 30, 40, hay 50 [...]